Język strony:

pl / en / fr /

o nas

Poznaj Poradni? Psychologiczn? Fren w Krakowie

Uko?czy?y?my Psychologi? Stosowan? na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie. Obecnie pog??biamy swoj? wiedz? podczas ca?o?ciowego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które posiada rekomendacj? Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Razem pracowa?y?my i zdobywa?y?my do?wiadczenie prowadz?c psychoterapi? i konsultacje psychologiczne, a tak?e warsztaty i szkolenia w: Katedrze Psychiatrii Doros?ych UJ CM, O?rodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa, Centrum Integracji Spo?ecznej. Obecnie poza prowadzeniem Poradni stale wspó?pracujemy z: Bonifratersk? Fundacj? Dobroczynn?, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzale?nie?, Fundacj? Znaczenie, Malta?skim Centrum Pomocy Dzieciom Niepe?nosprawnym i Ich Rodzinom oraz firm? Po-most.
Wspólne do?wiadczenia naukowe i zawodowe da?y nam impuls do stworzenia miejsca, w którym pacjenci otrzymaj? profesjonaln? pomoc, indywidualne podej?cie oraz b?d? mogli wybiera? spo?ród szerokiej gamy naszych us?ug.

Prowadzimy psychoterapi? tak?e w j?zykach obcych: francuskim i angielskim.

Nasz? prac? superwizujemy w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracujemy w oparciu o kodeks etyczny zawodu psychologa.


NASZ ZESPÓ?:

Paulina Mikula?cik-W?sacz

Z wykszta?cenia jestem psychologiem oraz psychoterapeut?. Uko?czy?am równie? studia z Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie. Wiedza zdobyta na tym kierunku pozwala mi na szerokie, humanistyczne spojrzenie na ka?dego cz?owieka indywidualnie. Taka perspektywa bardzo pomaga w mojej pracy.

W trakcie studiów zafascynowa?am si? psychoterapi? uczestnicz?c w wielomiesi?cznym sta?u w Klinice Psychiatrii Doros?ych na Oddziale Leczenia Psychoz. Kolejne do?wiadczenia zawodowe zdobywa?am w Centrum Integracji Spo?ecznej oraz w O?rodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. W tych miejscach nauczy?am si? czym jest indywidualne wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa oraz psychoterapia.

Jestem cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Joanna Suwada-Ruci?ska

  Z wykszta?cenia jestem psychologiem oraz psychoterapeut?. Zakres moich zainteresowa? zawodowych jest jednak szerszy. Jeszcze w trakcie studiów uko?czy?am kurs z dogoterapii i od tego czasu pracuj? z moim psem. Prowadz? dogoterapi? dzieci niepe?nosprawnych oraz zaj?cia rozwojowe i edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

Jestem tak?e w trakcie przygotowa? do uzyskania certyfikatu trenera Wideotreningu Komunikacji. Wspó?pracuj?c z Malta?skim Centrum Pomocy Dzieciom Niepe?nosprawnym oraz Ich Rodzinom zdoby?am do?wiadczenie w pracy t? metod?.

Moje kilkuletnie do?wiadczenie pracy w O?rodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa pozwoli?o mi zdoby? wiedz? i umiej?tno?ci w zakresie indywidualnego wsparcia psychologicznego i psychoterapii osób doros?ych oraz dzieci i m?odzie?y.

Uko?czy?am równie? Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiello?skiego. Wiedz? tam zdobyt? wykorzystuj? prowadz?c warsztaty i treningi psychologiczne dla m?odzie?y.

Jestem cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a tak?e Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dzieci?cych im. Donalda Winnicotta.